Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN B.N. Dekker BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 340 636 67

Artikel 1: Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Zaken: Onder de door B.N. Dekker BV te leveren zaken vallen o.a. het leveren van hondenpoepopruimzakjes, dispensers, afvalbakken, bevestigingsmaterialen, etc.

Wederpartij/Opdrachtgever: de partij aan wie B.N. Dekker BV een aanbieding heeft gedaan of met wie een verbintenis is aangegaan.

Opdrachtnemer: B.N. Dekker BV die in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden uitvoert zoals hiervoor omschreven, hierna ook aangeduid met "wij".

Intellectuele eigendomsrechten: octrooirechten, auteursrechten, tekening- en modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van diensten en zaken door ons aan derden gedaan, alsmede op alle overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van diensten en tevens op de verkoop en levering van zaken of onderdelen daarvan welke door ons met derden worden gesloten, ook indien het verbintenissen betreft die niet nader in de Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

2.2 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door ons van documenten van opdrachtgever waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding.

2.3 Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, met dien verstande dat de wijziging uitsluitend zal gelden voor aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen die na de ingangsdatum van de wijziging tot stand komen.

2.4 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze in een door ons en opdrachtgever ondertekend geschrift zijn vastgelegd.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van ons vrijblijvend.

3.2 Wij behouden ons het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren.

3.3 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voorzover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract dan wel een door ons getekende opdrachtbevestiging.

Artikel 4: Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door ons aan opdrachtgever dat de opdracht aanvaard is. In spoedeisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen: in dat geval blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoeren door ons van de gegeven opdracht en zullen wij binnen 2 x 24 uur de overeenkomst bevestigen.

4.2 Opdrachtnemer heeft niet het recht de overeenkomst met B.N. Dekker BV zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B.N. Dekker BV geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

4.3 Wijzigingen en aanvullingen in de overeenkomst zijn pas geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

4.4 De schriftelijke vastlegging door ons geldt als volledige en juiste vastlegging van de inhoud van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever binnen acht kalenderdagen na datum verzending van deze bevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan ons kenbaar heeft gemaakt: in dat geval zijn wij niet meer aan de opdrachtbevestiging gebonden.

4.6 B.N. Dekker BV bepaalt de wijze waarop en de personen door wie de opdracht wordt uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Prijs en betaling

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst zijn wij gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen of belastingen in binnen- of buitenland, lonen en wisselkoersveranderingen.

5.2 Betaling door opdrachtgever aan ons dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

5.3 Een betaling wordt eerst als ontvangen beschouwd zodra het bedrag is bijgeschreven op één onzer bank- of girorekeningen of in contanten is overhandigd. In laatstgenoemde geval geldt alleen de kwitantie als bewijs van betaling.

5.4 Reclames betreffende facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend.

5.5 Wij behouden ons het recht voor vooruitbetaling te eisen.

5.6 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en worden daarna in mindering gebracht op de

oudste openstaande vordering.

5.7 In gevallen dat de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, ofwel een verzoek tot surceance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c. enige uit kracht der wet of deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;

d. nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsvinden van een der genoemde omstandigheden, het recht, enig bedrag,verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

5.8 Betaling dient binnen de aangegeven termijnen te geschieden bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum van verzuim is de wederpartij een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de opdrachtgever gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke wij moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van ons worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 250,-.

5.9 Voor wat betreft duurovereenkomsten hebben wij het recht onze prijzen en tarieven 1 maal per kalenderjaar te wijzigen.

Artikel 6 Levering- en bewerkingstijden, risico en vervoer

6.1 De in een aanbieding of overeenkomst opgegeven leveringstijden zullen wij zoveel mogelijk proberen in acht te nemen, deze gelden nimmer als fatale termijn doch slechts als bij benadering opgegeven termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien mocht blijken dat een termijn niet gehaald zal worden, treden partijen in overleg teneinde een nieuwe termijn vast te stellen.

6.2 Door overschrijding van een leveringstermijn ontstaat voor opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van de op hem rustende verplichtingen.

6.3 Vanaf het moment dat de te leveren goederen ons bedrijf verlaten gaat het risico over op de opdrachtgever.

6.4 Indien de goederen, gereed voor verzending, door oorzaken onafhankelijk van onze wil niet worden afgenomen, komen deze voor risico van de opdrachtgever en zijn wij gerechtigd deze goederen op te slaan. Alle daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

6.5 Het eerste lid geldt onverminderd bij franco aflevering. Franco aflevering dient schriftelijk te worden overeengekomen en houdt in dat wij zorgen voor transport.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van B.N. Dekker BV en alle aan de wederpartij te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan B.N. Dekker BV voorbehouden tot aan het moment van algehele voldoening van alle vorderingen terzake van de tegenprestatie voor alle door B.N. Dekker BV aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken.

7.2 De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

7.3 Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen behouden wij ons bovendien pandrecht voor op alle aan de wederpartij geleverde en te leveren zaken.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen.

Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrechten

9.1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudigen of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart wederpartij B.N.Dekker BV in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudigen of reproductie voortvloeiende.

9.2 Het auteursrecht van door B.N. Dekker BV ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, werktekeningen, fotografische opnamen, teksten, beeldmerken, logo's, letterbeelden, emblemen e.d., blijft bij ons berusten, ook wanneer de wederpartij er een order op heeft geplaatst.

9.3 Volgt geen order op een besteld ontwerp, zoals in lid 2 van dit artikel bedoeld, dan wordt dit na een maand in rekening gebracht, terwijl het verveelvoudigings- en reproductierecht aan B.N. Dekker BV blijft toebehoren. Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.

9.4 Voor elke in strijd met dit artikel verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd ons recht aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 10: Medewerking opdrachtgever

10.1 Opdrachtgever zal ons steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken.

10.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van ons is of indien de plaats waar wij diensten moeten verlenen

niet conform de afspraken ter beschikking van ons is of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens ons voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van ons

leiden en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van B.N. Dekker BV aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. 10.3 Ingeval medewerkers van B.N. Dekker BV ten kantoren van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos alle benodigde faciliteiten ter beschikking stellen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 B.N. Dekker BV sluit elke aansprakelijkheid uit inzake gedragingen, handelen en nalaten van B.N. Dekker BV tenzij sprake is van opzet of grove schuld. B.N. Dekker BV sluit tevens elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor B.N. Dekker BV op enigerlei wijze verantwoordelijk is en tevens ten aanzien van derden die B.N. Dekker BV bij de verlening van diensten heeft ingeschakeld.

11.2 B.N. Dekker BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van een gebrekkige of niet tijdige uitvoering van de werkzaamheden, fabricage- of samenstellingsfouten, dan wel andere oorzaken.

Opdrachtgever vrijwaart B.N. Dekker BV voor alle schade die B.N. Dekker BV mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die verband houden met de door B.N. Dekker BV aan opdrachtgever geleverde zaken.

11.3 In alle gevallen waarin B.N. Dekker BV ondanks bovenstaande bepalingen gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de betreffende

overeenkomst door B.N. Dekker BV aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW). B.N. Dekker BV is niet aansprakelijk voor het gehele of gedeeltelijke verlies van goederen die door ons zijn aangenomen ter ver- en bewerking.

11.4 B.N. Dekker BV gaat er vanuit dat de wederpartij het risico draagt en voor eigen risico eventuele bedrijfsschaden verzekert voorzover B.N. Dekker BV hiervoor niet verzekerd is. Indien de uitvoering van een opdracht risico’s voor B.N. Dekker BV met zich meebrengt welke de normale risico’s te boven gaan,is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten B.N. DekkerBV gebruik maakt.

12.2 Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst van B.N. Dekker BV niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende een jaar heeft voortgeduurd, de overeenkomst door ieder van partijen bij aangetekende brief kunnen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door B.N. Dekker BV reeds gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredig

gedeelte van de overeengekomen prijs aan B.N. Dekker BV verschuldigd is.

12.3 Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.


Artikel 13: Non-concurrentie

In geval B.N. Dekker BV krachtens overeenkomst met opdrachtgever werknemers van B.N. Dekker BV aan opdrachtgever ter beschikking stelt, zal opdrachtgever gedurende 6 maanden na beëindiging van de betreffende overeenkomst geen werknemers van B.N. Dekker BV die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn geweest, in dienst nemen of anderszins zonder tussenkomst van B.N. Dekker BV werkzaamheden voor zich laten verrichten.

Artikel 14: Reclames

14.1 De wederpartij dient de geleverde diensten c.q. de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken. Eventuele reclames worden door B.N. Dekker BV alleen in behandeling genomen indien deze ons rechtstreeks en binnen 2 werkdagen na de verlening van diensten danwel de aflevering van de zaak schriftelijk zijn kenbaar gemaakt onder opgave van de aard en grond van de klachten. Binnen dezelfde termijn dient de zaak waarop de reclame betrekking heeft in het bezit van B.N. Dekker BV te zijn. Verborgen gebreken dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 2 maanden na ontvangst van de goederen te worden gemeld.

14.2 Reclames ten aanzien van reeds be- of verwerkte goederen kunnen niet in behandeling genomen worden.

14.3 Indien binnen bovengenoemde termijnen de opdrachtgever niet heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de verleende diensten, de afgeleverde zaken en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de wederpartij.

14.4 Indien de reclame door B.N. Dekker BV gegrond wordt bevonden dan heeft B.N. Dekker BV de keuze het geleverde kosteloos te herstellen of te vervangen. B.N. Dekker BV heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien herstel of vervanging van het geleverde niet mogelijk is, zonder dat zij

deswege tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij zal zijn gehouden.

Artikel 15: Opschorting en beëindiging

15.1 Indien naar het oordeel van B.N. Dekker BV de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, kunnen wij nadere zekerheid danwel vooruitbetaling verlangen, bij gebreke waarvan wij het recht hebben de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

15.2 Ingeval de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen of wanneer de wederpartij geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft B.N. Dekker BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

15.3 Indien B.N. Dekker BV gebruik maakt van haar in het voorgaande lid genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de wederpartij tot betaling van de met B.N. Dekker BV overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat B.N. Dekker BV de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet.

15.4 Door de wederpartij kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval B.N. Dekker BV na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.

15.5 In geval de overeenkomst wordt beëindigd door B.N. Dekker BV hebben wij recht op de volledige overeengekomen prijs.

15.6 De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

15.7 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door B.N. Dekker BV nog niet is uitgevoerd. Bedragen die B.N. Dekker BV voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

15.8 Annulering van een opdracht is slechts mogelijk na schriftelijke instemming van B.N. Dekker BV. Opdrachtgever is verschuldigd:

10% van het gefactureerde bedrag bij annulering binnen 30 dagen vóór de uitvoering van de werkzaamheden.

20% van het gefactureerde bedrag bij annulering binnen 20 dagen vóór de uitvoering van de werkzaamheden.

25% van het gefactureerde bedrag bij annulering binnen 15 dagen vóór de uitvoering van de werkzaamheden.

50% van het gefactureerde bedrag bij annulering binnen 10 dagen vóór de uitvoering van de werkzaamheden.

75% van het gefactureerde bedrag bij annulering binnen 5 dagen vóór de uitvoering van de werkzaamheden.

15.9 Ingeval de ene partij een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

Artikel 16 Bewijs

Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten onze administratieve gegevens beslissend.

Artikel 17: Slotbepalingen

17.1 Op rechtshandelingen van B.N. Dekker BV en verbintenissen tussen ons en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen ons vestigingsgebied.

17.3 Het in lid 2 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels, bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies